Apolo Ohno

We’re going to be talking soon on WDAZ News @5 with Apolo Ohno.